Energetyka

W dzisiejszym artykule dotyczącym factchecku energetycznego, realizowanym wspólnie z Instytutem Polityk Publicznych, analizujemy wypowiedzi: Andrzeja Czerwińskiego – byłego ministra skarbu państwa; Krzysztofa Tchórzewskiego – ministra energii; Piotra Naimskiego – pełnomocnika rządu RP ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Piotra Buchwalda – Prezesa Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego.

Działanie realizowane w ramach projektu „Obywatel z energią!” Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Project co-financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Czerwiński

Jastrzębska Spółka Węglowa miała kiedyś na koncie gotówki 2,5 mld zł. a półtora roku temu stanęła przed widmem bankructwa

Prawda Ukryj uzasadnienie

Dane finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej powszechnie dostępne na ich stronie internetowej wskazują iż faktycznie spółka posiadała ponad 2,5 mld zł. Jednakże JSW również dotknął kryzys polskiego górnictwa na co m.in. wpływ miały obniżki cen węgla na rynkach międzynarodowych. Na początku 2015 r. Spółka wprowadziła plan restrukturyzacji, któremu sprzeciwiali się górnicy w strajkach na całym Ślasku. Strata netto w I kw.  2015 roku wyniosła w spółce 624,3 mln zł, gdzie w porównaniu za rok 2014 stanowiła 354,1 mln zł.  

W powyższej wypowiedzi sprawdzamy jedynie pierwszą część, gdyż wyrażenie „stanęła nad widmem bankructwa” nie jest dostatecznie ostre.

Piotr Naimski

Ostatnia decyzja PSE to jest decyzja o powrocie przy wyborze trasy dla tej linii 400 kV pomiędzy Kozienicami a Ołtarzewem do tej trasy, która w 2014 roku została zaakceptowana w planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjętym na posiedzeniu Sejmiku Województwa 7 lipca 2014 roku, została wymieniona inwestycja budowy linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew. Przebieg orientacyjny tejże linii został wyznaczony poprzez gminy: Kozienice, Głowaczów, Stromiec, Białobrzegi, Promna, Jasieniec, Grójec, Chynów, Tarczyn, Żabia Wola, Radziejowice, Baranów, Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, Ożarów Mazowiecki.

Do wyznaczenia dokładnej trasy przebiegu linii została przeprowadzona analiza wielokryterialna przez zespół niezależnych ekspertów, która jednak wskazała na wybór innego wariantu (z wykorzystaniem DK50 i A2). Wybór ten spotkał się z dużymi protestami społecznymi, w ich wyniku 2 sierpnia 2016 roku, inwestor zdecydował o zmianie trasy i wyborze tej zgodnej z Planem Zagospodarowania Przestrzennego z 2014 roku.

Krzysztof Tchórzewski

Polacy zużywają prądu elektrycznego tylko 50% tego co mieszkańcy państw starej Unii Europejskiej.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Do państw tzw. “starej” Unii Europejskiej (UE-15) należą: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy. Zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca dla każdego z tych państw oraz Polski zestawiono poniżej. W ostatniej kolumnie przedstawiono także procentowe zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca w Polsce w stosunku do każdego z państw UE-15.

Państwo Końcowe zużycie energii na jednego mieszkańca danego państwa [TOE/mieszkańca] Zużycie energii w Polsce w porównaniu do danego państwa [%]
Luksemburg 7,7 22,1
Finlandia 4,5 37,8
Szwecja 3,3 51,5
Austria 3,3 51,5
Belgia 3,1 54,8
Holandia 3 56,7
Niemcy 2,6 65,4
Dania 2,5 68,0
Francja 2,3 73,9
Irlandia 2,3 73,9
Wielka Brytania 2,1 81,0
Włochy 2 85,0
Hiszpania 1,7 100,0
Polska 1,7
Portugalia 1,5 113,3
Grecja 1,4 121,4

 

 

Analizując dostępne dane warto zauważyć, że w przypadku większości państw UE-15 zużycie energii elektrycznej per capita jest wyższe niż w Polsce (wyjątkami są Portugalia i Grecja). Trudno jednak wysunąć jednoznaczny wniosek, iż zużycie to jest dwukrotnie wyższe niż w Polsce, ponieważ jego poziom jest znacznie zróżnicowany (od 22,1 w Luksemburgu do 121,4% w Grecji).

 

Średnia wartość z zebranych danych (ostatnia kolumna tabeli) wynosi 70,4%, czyli możemy stwierdzić, że Polacy zużywają średnio 70,4% „tego, co mieszkańcy państw starej Unii Europejskiej”.

 

Piotr Buchwald

W Polsce wskaźnik ten (wskaźnik uzależnienia energetycznego od importu surowców energetycznych) – dzięki węglowi – oscyluje na poziomie najniższym w UE, czyli 24%, gdy równocześnie dla państw najbardziej uzależnionych wynosi 86%, przy średniej europejskiej 53%.


In Poland, this ratio (ratio of energy dependence on imported energy sources) – owing to the coal – hovers at the lowest level in the EU, i.e. 24%, while at the same time for the states most dependent is 86%
, with the European average of 53%.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według danych Eurostatu na 2014 r. wskaźnik uzależnienia energetycznego od importu surowców energetycznych dla 28 państw Unii Europejskiej wynosił 53,5% . W przypadku Polski jest to ok. 28,6 % jednak nie jest to najniższy wskaźnik wśród państw członkowskich UE. Niższy od Polski wskaźnik mają takie państwa jak: Rumunia (17,0 %), Dania (12,8%) oraz Estonia (najniższy 8,9 %). Natomiast wskaźnik dla państw najbardziej uzależnionych od importu surowców energetycznych oscyluje w granicach niemal 100 % – najbardziej uzależnione są: Malta (97,7 %), Luksemburg (96,6 %) oraz Cypr (93,4 %).

W tej wypowiedzi oceniamy jedynie jej pierwszą część odnoszącą się do pozycji Polski i krajów najbardziej uzależnionych od importu surowców energetycznych.

According to data from Eurostat for 2014 an indicator of energy dependence on import of energy resources for 28 European Union countries amounted to 53.5%, while for Poland it is approximately 28.6%, and yet it is not the lowest rate among the EU Member States. The rate lower than the Polish one is in states like: Romania (17.0%), Denmark (12.8%) and Estonia (lowest 8.9%). While the index for the states most dependent on imported energy fluctuates within almost 100% – most dependent states are Malta (97.7%), Luxembourg (96.6%) and Cyprus (93.4%).

Piotr Buchwald

W Polsce wskaźnik ten (wskaźnik uzależnienia energetycznego od importu surowców energetycznych) – dzięki węglowi – oscyluje na poziomie najniższym w UE, czyli 24%, gdy równocześnie dla państw najbardziej uzależnionych wynosi 86%, przy średniej europejskiej 53%.
In Poland, this ratio (ratio of energy dependence on imported energy sources) – owing to the coal – hovers at the lowest level in the EU, i.e. 24%, while at the same time for the states most dependent is 86%, with the European average of 53%.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych Eurostatu na 2014 r. wskaźnik uzależnienia energetycznego od importu surowców energetycznych dla 28 państw Unii Europejskiej wynosił 53,5% . W przypadku Polski jest to ok. 28,6 % jednak nie jest to najniższy wskaźnik wśród państw członkowskich UE. Niższy od Polski wskaźnik mają takie państwa jak: Rumunia (17,0 %), Dania (12,8%) oraz Estonia (najniższy 8,9 %). Natomiast wskaźnik dla państw najbardziej uzależnionych od importu surowców energetycznych oscyluje w granicach niemal 100 % – najbardziej uzależnione są: Malta (97,7 %), Luksemburg (96,6 %) oraz Cypr (93,4 %).

W tej wypowiedzi oceniamy jedynie ostatnią część odnoszącą się do średniej krajów UE uzależnienia od importu surowców energetycznych.

According to data from Eurostat for 2014 an indicator of energy dependence on import of energy resources for 28 European Union countries amounted to 53.5%, while for Poland it is approximately 28.6%, and yet it is not the lowest rate among the EU Member States. The rate lower than the Polish one is in states like: Romania (17.0%), Denmark (12.8%) and Estonia (lowest 8.9%). While the index for the states most dependent on imported energy fluctuates within almost 100% – most dependent states are Malta (97.7%), Luxembourg (96.6%) and Cyprus (93.4%).

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >