Ewa Kopacz dla Gazety Wyborczej.

W rozmowie Gazety Wyborczej z dnia 28.07.15 z Panią Premier poruszone zostały tematy osiągnięć rządów Platformy Obywatelskiej oraz bardzo aktualny temat,jakim jest migracja mieszkanców Ukrainy.Pozwalamy sobie na weryfikacje słów jakie padły podczas wywiadu.

Sprawdzone wypowiedzi

Ewa Kopacz

O skali problemu najlepiej mówi kwota, jaką Bankowy Fundusz

Gwarancyjny musiał płacić za nieprawidłowości w SKOK-ach: ponad 3 mld zł.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Tę sprawę już opisaliśmy sprawdzając wypowiedź Janusza Piechocińskiego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny przeznaczył na wypłaty deponentom i udzielenie dotacji Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo Kredytowym łączną kwotę 3.179.851.046,54 zł.

Ewa Kopacz

To PO doprowadziła już trzy lata temu do objęcia SKOK-ów nadzorem

KNF i gwarancjami BFG.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Objęcie nadzoru przez KNF (oraz BFG) nad SKOK-ami rzeczywiście nastąpiło trzy lata temu, dokładnie 27 października 2012 roku. Użycie słowa “około” przez Panią Premier byłoby tutaj właściwsze ,lecz pozostałoby bez wpływu na sens wypowiedzi.

Ewa Kopacz

Sejm rozdzielił funkcje prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W dniu 31 marca 2010 r. weszła w życie “Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.” Rozdziela ona funkcję Ministra Sprawiedliwości od Prokuratora Generalnego.

Inne zrodla

Ewa Kopacz

PO wprowadziła JOW-y w samorządach i w Senacie.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Istotnie, PO w 2011 roku wprowadziła JOWy do Senatu oraz do gmin niebędących miastami na prawach powiatu.

Jednak, samorząd terytorialny składa się z:

  • Województw (tutaj wybieramy Sejmik Wojewdzódzki) – wybory proporcjonalne

  • Powiaty ( tutaj wybieramy Radę Powiatu – wybory proporcjonalne)

  • Miasta na prawach powiatu (tutaj rolę Rady Powiatu pełni Rada Gminy- również wybierana w wyborach proporcjonalnych)

  • Gmina (Rada Gminy- wybory w okręgach jednomandatowych

PO wprowadziło JOWy tylko to gmin niebędących miastami na prawach powiatu, co oznacza, że wprowadziła je tylko do 1 z 3 szczebli samorządu terytorialnego.

Dlatego kwalifikujemy tę wypowiedź jako manipulację.

Ewa Kopacz

Zawsze też byliśmy za likwidacją finansowania partii z budżetu.

Udało nam się zmniejszyć je o połowę.

Prawda Ukryj uzasadnienie

8 listopada 2013 roku w Sejmie miało miejsce głosowanie dotyczące zlikwidowania finansowania partii z budżetu zawarte w poselskim projekcie projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych.

W głosowaniu nad przyjęciem wniosku o odrzuceniu tego projektu 200 członków PO głosowało przeciw, 3 z nich nie głosowało.  Dzięki temu  projekt nie został odrzucony.

 

16 grudnia 2010 roku w sejmowym głosowaniu za odrzuceniem poprawki Senatu o zmianie ustawy o partiach politycznych przeciw głosowało 201 posłów Platformy Obywatelskiej, 2 nie głosowało.

 

Tego samego dnia Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o partiach politycznych, zgodnie z którą kwoty dofinansowania partii z budżetu zostały obniżone o połowę od 1 stycznia 2011 roku.

Ewa Kopacz

Od przyszłego roku “ozusowane” będą wszystkie umowy zlecenia.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jak wynika z wiadomości podanej na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy obejmujące ubezpieczeniem emerytalno-rentowym umowy zlecenia. Za rządową nowelizacją tej ustawy głosowało 419 posłów, 8 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu.

Ewa Kopacz

Dzięki rządowemu programowi in vitro na świat przyszło 2,6 tys.

dzieci.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych z 22 lipca dzięki programowi leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego urodziło się dotychczas 2666 dzieci.

Ewa Kopacz

Warto dodać, że wszelkie koszty pobytu uchodźców pokryje Unia Europejska.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Państwa członkowskie nie zostaną obciążone kosztami przyjęcia 20 tysięcy uchodźców. To Komisja Europejska przeznaczy na ten cel 50 mln € na lata 2015-2016. W ramach pomocy finansowej także zostaną pokryte koszty związane z zarządzaniem granicami zewnętrznymi.

Zgodnie z Agendą o Migracji przyjętą przez Komisje Europejską w 13 maja 2015 roku na lata 2015-2020, Komisja Europejska przeznaczy 89 mln € , z unijnego budżetu na działania związane z migracją, z kolei 29 mln € przeznaczonych zostanie na działania FRONTEXU.

Ewa Kopacz

Mamy ponad 40 tys. Ukraińców, którzy tu są na pobycie stałym, a

także Białorusinów, Czeczenów.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W raporcie pt. “Bieżąca sytuacja dotycząca Ukrainy” przygotowanym przez Urząd do Spraw Cudzoziemców (stan na 25.06.2015) została podana informacja , iż “obywatele Ukrainy posiadają blisko 51,5 tys. ważnych kart pobytu, co stanowi 1/4 populacji cudzoziemców w Polsce (blisko 20,9 tys. – pobyt stały, ponad 27,2 tys. – zezwolenie na pobyt czasowy (…)”

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >