Ewa Kopacz o in vitro

23.07.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Rządowy program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego ruszył 1 lipca 2013 roku.

Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Zdrowia poświęconej programowi, na dzień 22 lipca 2015 roku dzięki niemu urodziło się 2666 dzieci.

Liczba ta mieści się w uznawanym przez nas 5% marginesie błędu, dlatego wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.