Ewa Kopacz o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych

21.03.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z Konstytucją RP (art. 158 ust. 2 w związku z 159 ust. 1):

“(…) Powtórny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku. Powtórny wniosek może być zgłoszony przed upływem 3 miesięcy, jeżeli wystąpi z nim co najmniej 115 posłów”.

Oznacza to, że termin złożenia ponownego wniosku o wotum nieufności to 3, a nie – 6 miesięcy. Ponadto, jeśli zbierze się odpowiednio duża grupa posłów (115), mogą oni złożyć ponowny wniosek w dowolnym terminie. Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej liczy 138 posłów, co oznacza, że największa partia opozycyjna mogłaby go złożyć bez konieczności spełnienia wymogu terminu. Wypowiedź jest fałszywa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.