Ewa Kopacz w Sejmie

15.11.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W rankingu Banku Światowego Doing Business na rok 2008 Polska rzeczywiście znajdowała się pomiędzy Kiribati (73.), a Macedonią (75.)
Według rankingu Doing Business na rok 2016 Polska zajmuje 25 miejsce pod względem łatwości prowadzenia biznesu. Wyprzedzamy w nim Szwajcarię(26.) oraz Francję(27.), jednak błednym jest stwierdzenie że znajdujemy się za wszystkimi krajami naszego regionu, wyprzedzają nas Estonia(16.), Litwa(20.) i Łotwa(22.) Ewa Kopacz w swojej wypowiedzi podała wiadomości zarówno prawdziwe jak i fałszywe, w związku z tym całą wypowiedź kwalifikujemy jako manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.