Expose Grzegorza Schetyny

14.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego uwzględniającymi ceny bieżące w PLN, w 1990 roku PKB Polski wynosiło 583 968 miliardów złotych, a w 2014 wynosi 1 383 623 miliardów złotych. Jest to więc około 237% PKB z roku 1990.

583.968

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.