Factcheck energetyczny

15.08.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Przyjmując, że chodzi o dane dotyczące produkcji energii elektrycznej na rok 2015  to wypowiedź należy uznać za prawdziwą, ponieważ produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego oraz brunatnego stanowi łącznie: 84% ogólnego wytwarzania energii elektrycznej. W związku z tym, że błąd mieści się w 5% marginesie błędu przyjętym w naszej metodologii, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Struktura produkcji energii elektrycznej w 2015 r. (GWh)

Bez nazwy

 

 

 

 

 

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.