Factcheck Energetyka

W kolejnym #FactcheckEnergetyka sprawdzamy dzisiaj wypowiedzi wicepremiera Mateusza Morawieckiego z konferencji podsumowującej 2 lata rządu Beaty Szydło, posła Platformy Obywatelskiej Bogusława Sonika z wywiadu dla Instytutu Polityk Publicznych oraz dyrektora Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii Józefa Sobolewskiego z wywiadu dla portalu Energetyka24.

Materiał powstał w ramach projektu Polska transformacja energetyczna. Przedsięwzięcie realizowane przez Instytut Polityk Publicznych i Fundację Wspierania Inicjatyw Studentów i Absolwentów. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Sprawdzone wypowiedzi

Mateusz Morawiecki

Przez ostatnie 15 lat zmniejszyliśmy naszą zależność od węgla o 15 proc.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z raportem GUS “Efektywność wykorzystania energii w latach 2005-2015” w przeciągu tej dekady zużycie finalne paliwa węglowego spadło z 21% do 18%, co oznacza spadek o 15%.

Najistotniejszym nośnikiem energii były w 2015 r. paliwa ropopochodne, których udział wyniósł 32% i nie zmienił się w porównaniu do 2005 r. Wśród pozostałych nośników spadek wystąpił w zużyciu gazu (z 15 na 14%) oraz ciepła (z 12 na 9%). Wzrost udziału został odnotowany w przypadku energii elektrycznej – z 16 na 18% w omawianym okresie oraz pozostałych nośników energii (głównie energii ze źródeł odnawialnych) – z 7 na 10%.

Ponieważ Mateusz Morawiecki w swej wypowiedzi odnosi się do 15-letniego horyzontu czasowego wobec danych dotyczących jedynie 10 lat, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
wicepremier


Przez ostatnie 15 lat zmniejszyliśmy naszą zależność od węgla o 15 proc.

Mateusz Morawiecki

Siedem z dziesięciu najbardziej trujących, emitujących najwięcej CO2, instalacji wykorzystujących węgiel znajduje się w Niemczech

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według opublikowanego w roku 2016 raportu “Europe’s Dark Cloud”, spośród 10 elektrowni węglowych emitujących najwięcej dwutlenku węgla, 6 znajduje się w Niemczech. Raport przygotowały organizacje pozarządowe (WWF, Climate Action Network Europe, Health and Environment Alliance i Sandbag).

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
wicepremier


Siedem z dziesięciu najbardziej trujących, emitujących najwięcej CO2, instalacji wykorzystujących węgiel znajduje się w Niemczech

Bogusław Sonik

Poza tym Polska jest oskarżona przed Trybunałem Sprawiedliwości za złą jakość powietrza.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W oficjalnym komunikacie prasowym z 10 grudnia 2015, Komisja Europejska informuje o wszczęciu postępowania przed Trybunałem przeciw Polsce, właśnie za “złą jakość powietrza”.

Jak KE zaznacza w uzasadnieniu swojej decyzji, przez pięć lat poprzedzających pozew, Polska przekraczała dopuszczalne stężenie PM10 (zagrażających zdrowiu pyłów) w 35 z 46 stref pomiaru jakości powietrza. Postępowanie nie zostało jeszcze zakończone. Według komunikatu Ministerstwa Środowiska, 7 września 2017 w Luksemburgu odbyła się rozprawa przed TSUE z udziałem przedstawicieli Ministerstwa. Jak podkreśla komunikat, w wyniku obecnego postępowania Polska nie może zostać obciążona sankcjami finansowymi.

Wypowiedź posła Sonika uznajemy zatem za prawdziwą.

Share The Facts
Bogusław Sonik
poseł Platformy Obywatelskiej


Poza tym Polska jest oskarżona przed Trybunałem Sprawiedliwości za złą jakość powietrza.

Józef Sobolewski

Wymusza się na nas akceptację udziału OZE. To wpływanie na nasz miks energetyczny, a według Traktatu o funkcjonowaniu UE to domena państw członkowskich.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Artykuł 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który omawia politykę Unii w zakresie energetyki stanowi:

1. W ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz z uwzględnieniem potrzeby zachowania i poprawy stanu środowiska, polityka Unii w dziedzinie energetyki ma na celu, w duchu solidarności między Państwami Członkowskimi:

a) zapewnienie funkcjonowania rynku energii;

b) zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii;

c) wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również rozwoju nowych i odnawialnych form energii; oraz

d) wspieranie wzajemnych połączeń między sieciami energii.

2. Bez uszczerbku dla stosowania innych postanowień Traktatów, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, ustanawiają środki niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w ustępie 1. Środki te są przyjmowane po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów.

Nie naruszają one prawa Państwa Członkowskiego do określania warunków wykorzystania jego zasobów energetycznych, wyboru między różnymi źródłami energii i ogólnej struktury jego zaopatrzenia w energię, bez uszczerbku dla artykułu 192 ustęp 2 litera c).

3. Na zasadzie odstępstwa od ustępu 2, Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, jednomyślnie i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, ustanawia środki, o których mowa w tym ustępie, jeżeli mają one głównie charakter fiskalny.

Zgodnie z powyższym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Józef Sobolewski
Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii


Wymusza się na nas akceptację udziału OZE. To wpływanie na nasz miks energetyczny, a według Traktatu o funkcjonowaniu UE to domena państw członkowskich.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >