Factcheck Energetyka

04.12.2017

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z przyjętą przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi definicją, biogazownia stanowi instalację służącą do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego) lub osadu ze ścieków czy wysypisk śmieci.

Jednym z podtypów biogazowni jest biogazownia rolnicza, która jest instalacją służącą do celowej produkcji biogazu, w której substratem są produkty pochodzące bezpośrednio z gospodarstwa rolnego: produkty rolne, pozostałości produkcji rolnej, pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego, odchody zwierząt gospodarskich.

W prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego rejestrze wytwórców biogazu rolniczego stanem na dzień 31 sierpnia 2017 r. znajdowało się łącznie 86 podmiotów wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego w 95 lokalizacjach, co zgadzałoby się z szacunkami Krzysztofa Tchórzewskiego. Jednak według danych Urzędu Regulacji Energetyki, łączna liczba wszystkich elektrowni biogazowych (nie tylko biogazowni rolniczych) w Polsce jest znacznie wyższa i wynosi obecnie 301. Wytwarzają one 233,967 MW energii elektrycznej.

Krzysztof Tchórzewski nie precyzuje w swej wypowiedzi tego, czy odnosi się do całości sektora biogazowego w Polsce, czy jedynie części biogazowni rolniczych. Z tego też względu, uznajemy ją za manipulację.

Share The Facts
Krzysztof Tchórzewski
minister energii


Przecież w Polsce jest około 100 biogazowni.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.