Factcheck Energetyka

04.12.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej, w Polsce w 2016 r. 80% energii zostało wyprodukowanej przy użyciu węgla. Łączna ilość źródeł odnawialnym w miksie energetycznym wyniosła wówczas 14% (przy średniej krajów należących do IEA wynoszącej 24%), na co złożyło się 8% energii wiatrowej, 5% energii biopaliwowej i odpadowej oraz 1% hydroenergii. Biorąc pod uwagę przyjęte przez Krzysztofa Tchórzewskiego zaokrąglenie mieszczące się w marginesie błędu, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Krzysztof Tchórzewski
minister energii


My dzisiaj jeszcze mamy prawie 84% energetyki węglowej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.