Factcheck Energetyka

04.12.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Grupa PGNiG w 2016 r. wydobyła łącznie 4 458 mln m3 gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy), z czego wydobycie ze złóż krajowych wyniosło 3 882 mln m3, a z zagranicznych 576 mln m3. Podane w wypowiedzi Krzysztofa Tchórzewskiego szacunki wykraczają poza przyjęty przez Demagoga margines błędu, przez co uznajemy wypowiedź za fałszywą.

Share The Facts
Krzysztof Tchórzewski
minister energii


Chcę zaznaczyć, że 4,2 mld metrów sześciennych to jest wydobycie (gazu) w Polsce.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.