Grzegorz Braun w PR1

05.05.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na podstawie strony 193 Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polski z roku 2014, dowiadujemy się iż w roku 2013 doliczono się 10 204 parafii rzymskokatolickich.

Są to najbardziej aktualne dane i na ich podstawie możemy uznać, iż podana liczba przez Pana Brauna mieści się w granicach akceptowalności, stąd wypowiedź jest sklasyfikowana jako prawdziwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.