Grzegorz Kołodko- Rozmowa dnia w Jedynce

07.08.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie ze “Stanem Oficjalnych Aktywów Rezerwowych” NBP za czerwiec 2014 wynoszą one 101 951,3 mln USD. W walutach wymienialnych odpowiednio 74 665,6 mln EURO i 310 676,2 mln PLN.

Natomiast “Roczne Aktywa Rezerwowe” wynoszą za grudzień 2013 r. 106 219 mln USD. Oraz w walutach wymienialnych odpowiednio 77 144 mln EURO i 319 933 mln PLN.

Po przeliczeniu na PLN wyżej wymienionych kwot, 100 mld USD faktycznie stanowi jedną trzecią z całości rezerw walutowych Narodowego Banku Polskiego.

 

USD

EURO

PLN

Oficjalne aktywa rezerwowe

Dane miesięczne

101 951,3

74 665,6

310 676,2

Dane roczne

106 219

77 144

319 933

Dane w milionach na podstawie http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/aktywa_rezerwowe.html

 

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.