Henryk Kowalczyk – Gość Radia ZET

Gościem Moniki Olejnik był Henryk Kowalczyk, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Sprawdzone wypowiedzi

Henryk Kowalczyk

Dlaczego [Trybunał Konstytucyjny] ]na przykład nie ocenił tak szybko ustawy emerytalnej, tej zabierającej OFE, pieniądze z OFE, no też powinien w miarę szybko, bo była to niezwykle ustrojowa sprawa, czekał z tym dwa lata, był ogromny niepokój czy to są, czy zabranie tych pieniędzy było legalne, czy nielegalne, czy zgodne z Konstytucją, czy niezgodne z Konstytucją, to powinno być rozpatrzone szybko, prawda, ale okazuje się, że nie. To zostało wybierane w inny sposób.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie OFE 4 listopada 2015 r. po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawców oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rady Ministrów, na rozprawie w dniu 3 listopada 2015 r., połączonych wniosków: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30 stycznia 2014 r. oraz Rzecznika Praw Obywatelskich z 29 sierpnia 2014 r.

Od wpłynięcia wniosku Prezydenta o zbadanie zgodności do wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny minęło 22 miesiące, dlatego wypowiedź możemy uznać za prawdziwą.

Jeśli chodzi o kolejność i czas rozpatrywania wniosków, zgodnie z Regulaminem Trybunału Konstytucyjnego, wniosek podmiotu Prezes Trybunału kieruje do wyznaczonego składu orzekającego w celu wstępnego rozpoznania z uwzględnieniem kolejności wpływu.

Rozdział 4

Skierowanie do rozpoznania wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej

§28

 1. Prezes Trybunału wyznacza sędziów składu orzekającego, w tym przewodniczącego składu i sędziego sprawozdawcę, zgodnie z alfabetyczną listą sędziów, uwzględniając przy tym rodzaje, liczbę i kolejność wpływu spraw do Trybunału. W uzasadnionych wypadkach na wniosek przewodniczącego składu orzekającego, Prezes Trybunału może wyznaczyć dwóch sędziów sprawozdawców.
 2. W szczególnie uzasadnionym wypadku, zwłaszcza ze względu na przedmiot rozpoznawanej sprawy lub potrzebę dochowania terminu przeprowadzenia pierwszej narady, określanego na podstawie art. 45 ust. 3 albo art. 86 pkt 1 ustawy, Prezes Trybunału może wyznaczyć sędziego sprawozdawcę, odstępując od kryteriów, określonych w ust. 1.
 3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w wypadku:

1) wyłączenia sędziego Trybunału od udziału w rozstrzyganiu sprawy na podstawie art. 46 ustawy;

2) orzekania przez sędziego Trybunału w składzie wyznaczonym na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy;

3) usprawiedliwionej dłuższej nieobecności sędziego Trybunału.

 1. W sprawach rozpoznawanych przez pełny skład Trybunału, Prezes Trybunału może wyznaczyć dwóch sędziów sprawozdawców. Do wyznaczenia sędziego lub sędziów sprawozdawców przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 • §29
 1. Jeżeli w co najmniej dwóch wnioskach, pytaniach prawnych lub skargach jednakowo określono przedmiot kontroli, Prezes Trybunału może zarządzić łączne rozpoznanie tych wniosków, pytań prawnych lub skarg. Prezes Trybunału bierze także pod uwagę wzorzec kontroli zaskarżenia, a w sprawach skarg i pytań prawnych również stan faktyczny sprawy. Prezes Trybunału może zarządzić łączne rozpoznanie również na wniosek składu orzekającego.
 2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, Prezes Trybunału wydaje po zasięgnięciu opinii przewodniczącego lub sędziego sprawozdawcy składu orzekającego w sprawie, z którą zamierza połączyć inne sprawy.
 • §30
 1. Prezes Trybunału zawiadamia uczestników postępowania o przekazaniu wniosku, pytania prawnego lub skargi do rozpoznania przez skład orzekający, wraz z doręczeniem ich odpisów oraz zwraca się o zajęcie stanowiska w sprawie w terminie wyznaczonym na podstawie art. 82 ustawy.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Rzecznika Praw Obywatelskich, a także do Rzecznika Praw Dziecka, w zakresie ustalonym w art. 82 ust. 3 i 4 ustawy.
 3. Prezes Trybunału może, na każdym etapie postępowania, zwracać się do innych organów lub podmiotów o zajęcie stanowiska w kwestiach mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.
 4. W wypadku gdy zainteresowany organ lub podmiot zwróci się do Prezesa Trybunału z wnioskiem o umożliwienie przedstawienia stanowiska w sprawie rozpoznawanej przez Trybunał, Prezes Trybunału przekazuje wniosek przewodniczącemu składu orzekającego, celem jego rozpatrzenia.

Wyrok w sprawie OFE
Reforma w sprawie Otwartych Funduszy Emerytalnych została uznana za zgodną z Konstytucją.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że środki pochodzące ze składek ubezpieczeniowych, również zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych, są – w sensie konstytucyjnym – środkami publicznymi, a nie prywatnymi oszczędnościami ubezpieczonych. Pochodzą one bowiem z przymusowej i powszechnej składki emerytalnej, która ma charakter daniny publicznej. Ustawodawca dysponuje stosunkowo szeroką swobodą rozporządzania takimi środkami w celu zapewnienia ubezpieczonym realizacji prawa do emerytury. To bowiem państwo odpowiada wobec obywateli za organizację systemu emerytalnego i wypłatę świadczeń. Nie można jednocześnie zakładać niezmienności unormowań określających warunki nabywania tego prawa, zwłaszcza jeśli zmieniają się warunki społeczno-ekonomiczne

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >