Henryk Kowalczyk o PKB w 2007r.

19.11.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych znajdujących się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego produkt krajowy brutto dla Polski w 2007 roku wynosił 6.7 %.  Wartość produktu krajowego brutto podawana przez Eurostat natomiast wynosi 7.2 %.  Dane podane przez Eurostat zgadzają się z wypowiedzią Henryka Kowalczyka.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.