Ile było protestów sądowych w sprawie wyborów samorządowych 2014?

05.12.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 392 Kodeksu Wyborczego, protesty wyborcze w wyborach samorządowych wnosi się na piśmie do właściwego sądu okręgowego. Sąd Najwyższy przyjmuje protesty przy wyborach parlamentarnych, prezydenckich i do Parlamentu Europejskiego. Wojciech Hermeliński w dalszej części wywiadu sprostował swą wypowiedź w odniesieniu do tej właśnie kwestii.

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej z lutego 2015 roku dotyczących wyborów samorządowych z roku 2014, do sądów okręgowych wpłynęły 1472 protesty. Według informacji przekazanych przez szefową Krajowego Biura Wyborczego Beatę Tokaj, sądy uwzględniły 53 protesty. Zgodnie z powyższym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Wojciech Hermeliński
przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej


W wyborach 2014 na 1500 protestów Sąd Najwyższy tylko w 53 przypadkach przyznał rację skarżącym, a dotyczyły one nieprawidłowości w poszczególnych obwodach.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.