Ile dzieci znajduje się w domach dziecka?

20.06.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ostatnim dniu roku 2015 przebywało 18,7 tys. dzieci.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.