Ile energii zużywa sektor grzewczy i chłodniczy?

27.11.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z Sprawozdaniem z postępów w dziedzinie energii odnawialnej 46% zużycia energii końcowej w UE służy do ogrzewania i chłodzenia. W związku z przyjętym marginesem błędu na poziomie 5% wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

15218261_1344069642304725_644428985_n

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.