Ile energii zużywa sektor grzewczy i chłodniczy?

W dzisiejszym artykule z cyklu factcheck energetyczny sprawdzamy wypowiedzi Arkadiusza Krężela Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A z wywiadu dla Centrum Strategii Energetycznych. Ponadto sprawdzamy przedstawicieli Ministerstwa Energii i Komisji Europejskiej na konferencji EuroPower 2016 – Michała Kurtyki, Jadwigi Emilewicz oraz Macieja Ciszewskiego. Dodatkowo wypowiedź Krzysztofa Tchórzewskiego Ministra Energii z wywiadu dla Biznes Alert.

Działanie realizowane w ramach projektu „Obywatel z energią!” Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Sprawdzone wypowiedzi

Maciej Ciszewski

Sektor grzewczy i chłodniczy jest odpowiedzialny za nawet do 50% zużycia końcowego energii.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z Sprawozdaniem z postępów w dziedzinie energii odnawialnej 46% zużycia energii końcowej w UE służy do ogrzewania i chłodzenia. W związku z przyjętym marginesem błędu na poziomie 5% wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

15218261_1344069642304725_644428985_n

Maciej Ciszewski

75% zużycia gazu w UE przypada na 6 państw: Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Holandia, Belgia i Hiszpania.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według Eurostat, zużycie gazu w 2014 roku pośród krajów UE wyniosło 342916,5 tys. toe. W wymienionych 6 państwach w sumie zużyto 238904,7 tys toe. Zatem jest to 69,7 % całkowitego zużycia gazu w UE. Zważając również na to, że są to dane na rok 2014, a według danych rocznych tendencja zużycia jest spadkowa – w 2010 roku zużycie wynosiło 447302,5 tys. toe- można uznać wypowiedź za prawdziwą.

15211572_1149047578465223_273374235_n

Arkadiusz Krężel

Program restrukturyzacji górnictwa realizowany w latach 1998-2002 wraz z jego dalszymi modyfikacjami aż do 2006 r. był do tej pory najbardziej radykalnym projektem mającym zmienić kształt całego sektora. W jego efekcie zlikwidowano 13 kopalń oraz znacznie ograniczono wydobycie w kolejnych 10. Z górnictwa odeszło ponad 100 tys. osób, czyli więcej niż 42 proc. zatrudnionych w dniu rozpoczęcia programu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z artykułem “Procesy restrukturyzacyjne w polskim górnictwie węgla kamiennego w aspekcie zrealizowanych przemian i zmiany bazy zasobowej” dostępnym online, program restrukturyzacji górnictwa w latach 1998-2002 doprowadził do:

  • likwidacji 13 kopalń;
  • znacznego ograniczenia wydobycia w 10 kopalniach częściowo likwidowanych;
  • łącznego ubytku zdolności produkcyjnych na poziomie 34,52 mln Mg/rok;
  • zmniejszenia zatrudnienia z 243 304 osób do 140 717 tj. o 102 587 osób, co stanowiło 42,2% w stosunku do liczby zatrudnionych gdy program został rozpoczęty;

Przez autora artykułu, program ten został określony najbardziej drastycznym programem restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego.

W związku z powyższym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Arkadiusz Krężel

Najtrudniejszym elementem restrukturyzacji okazał się proces oddłużenia branży. Z 15,9 mld zł długu do końca 2002 r. zrestrukturyzowano jedynie 3 mld zł, co stanowiło niespełna 19 proc. całości. W efekcie, po wprowadzeniu w 2003 r. ustawy pozwalającej na umorzenie zobowiązań publiczno-prawnych doprowadzono do ich anulowania w kwocie 16 mld zł.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według artykułu “Procesy restrukturyzacyjne w polskim górnictwie węgla kamiennego w aspekcie zrealizowanych przemian i zmiany bazy zasobowej” z 2010 roku, którego autorem jest Henryk Paszcza (obecny dyrektor Oddziału Agencji Rynku Rolnego w Katowicach), w latach 1998-2002 miał miejsce czwarty okres restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Polegał on na dostosowywaniu spółek węglowych do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej.

Według artykułu do końca roku 2002 planowano przeprowadzić postępowanie oddłużeniowe kwoty wynoszącej 15,9 mln zł. Udało się jednak zrestrukturyzować jedynie 3 mln zł, co stanowiło dokładnie 18,9% całej kwoty.

W latach 2003-2006 przebiegał piąty okres restrukturyzacji – osiąganie rentowności i ekonomicznej efektywności przez górnictwo węgla kamiennego. W roku 2003 w życie weszła nowa ustawa górnicza, wprowadzająca możliwość  umorzenia z mocy prawa określonych zobowiązań publicznoprawnych powstałych w terminie od 30.09.2003 roku do 29.12.2003 roku. Na podstawie tej ustawy łącznie umorzono zobowiązania w kwocie 16 mln zł.

Michał Kurtyka

W kodeksie taryfowym udało nam sie wprowadzić zapis umożliwiający wprowadzenie rabatu dla wejścia do systemu przesyłowego z terminala LNG.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Rozdział 4. Taryfy dla usług przesyłania paliw gazowych nr 9 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zawiera rozliczenia z użytkownikiem sieci z tytułu świadczonych usług przesyłania. Z rozdziału tego możemy dowiedzieć się, że opłata za wprowadzenie LNG do systemu nie jest pobierana jedynie w fizycznym punkcie połączenia sieci przesyłowej z terminalem LNG w Świnoujściu. W przypadku połączeń międzysystemowych opłata za wprowadzenie LNG do systemu składa się z:

  • opłaty stałej zależnej od przepustowości,
  • opłaty zmiennej zależnej od ilości odebranego paliwa gazowego w fizycznym punkcie wyjścia.

Jadwiga Emilewicz

Odpady powydobywcze oraz popioły pochodzące ze spalania węgla to w Polsce 60% wszystkich gospodarczych odpadów

Prawda Ukryj uzasadnienie

Odpady (z wyłączeniem odpadów komunalnych) według Katalogu Odpadów(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów) na stronie GUS są podzielone na 19 grup. Po zsumowaniu ilości wytworzenia odpadów z każdej z grup w roku 2014 otrzymano wartość 131256,1 tys. t

Z tego odpady wydobywcze (odpady pochodzące z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze złóż; zgodnie z Dz.U. 2008 Nr 138 poz. 865 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych) to 75691,3 tys. t, popioły lotne pochodzące ze spalania węgla to 3835,8 tys. t., a żużle,popioły paleniskowe i pyły z kotłów to 2014,3 tys. t.

Zatem suma wytworzenia odpadów wydobywczych oraz popiołów ze spalania węgla wynosi 81541,4 tys. t, co stanowi 62,12% wszystkich odpadów gospodarczych w Polsce na rok 2014.

Krzysztof Tchórzewski

Co ważne, aby stać się prosumentem nie trzeba być przedsiębiorcą. Wystarczy zgłosić się do energetyki zawodowej. Jeśli tylko mamy założone panele czy mniejszy wiatrak, który nie szkodzi zdrowiu wystarczy, że zamontujemy jeden licznik na odbiór drugi na kupno i zostajemy prosumentem.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Prosument jest to jednocześnie producent i konsument energii elektrycznej.

Wg Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. sformułowanie prosument oznacza – odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.5). Na stronie NFOŚIGW beneficjentami programu określa się: osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Zatem prosument jest to zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności, jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z zastrzeżeniem, że energia elektryczna będzie wytwarzana wyłącznie w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością.

Dalej, cytując w.w. Ustawę: Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej(do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku  ilościowym 1 do 0,7 z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW, dla których ten stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8) i pobranej z sieci przez prosumenta, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji, po uzyskaniu danych pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przekazanych przez tego operatora w taki sposób aby ilość wprowadzonej i pobranej przez prosumenta energii była rozliczona po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji.

Odnośnie energetyki zawodowej, również z w.w. Ustawy: Obowiązek zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 41 ust. 1, w art. 42 ust. 1 oraz w art. 92 ust. 1, wykonuje wyznaczony przez Prezesa URE sprzedawca energii elektrycznej, zwany dalej „sprzedawcą zobowiązanym”, na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ustawy – Prawo energetyczne. 1a. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek dokonać rozliczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, chyba że rozliczenia dokonuje wybrany przez prosumenta sprzedawca inny niż sprzedawca zobowiązany, na podstawie umowy kompleksowej.

Krzysztof Tchórzewski

Krajowa Dyspozycja Mocy z 6 GW energii zainstalowanej w wiatrakach bierze w rezerwę 600 MW.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

O ile informacja o energii zainstalowanej może uchodzić za prawdziwą, ponieważ zgodnie z tabelą zestawiającą moc zainstalowaną wg rodzaju instalacji OZE, w 2016 moc z instalacji wykorzystujących energię wiatru wyniosła 5660,070 MW, co daje ok. 6 GW.

15778371_1183127105057270_636097160_o

Jednakże informacja na temat rezerw mocy jest wątpliwa, ponieważ na stronie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, dostępny jest raport 2015 KSE, gdzie dane wykazują, że wartość rezerw mocy  dla nJWD (czyli dla jednostek wytwórczych do których zaliczamy: elektrociepłownie, elektrownie fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, elektrownie na biogaz)

W Bilansie mocy:

1) 1) w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2015 roku wyniosła 373 MW

2) 2) w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2015 roku wyniosła 367,4 MW

3) 3) w dniu 10 lipca 2015 r., w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc, wyniosła: 452,9 MW

Zatem możliwym jest, że w 2016 roku rezerwy osiągnęły 600 MW, jednak rezerwy te dotyczą nie tylko mocy z energii zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych, a wszystkich dla nJWD.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >