Ile gospodarstw domowych w 2016 roku opłaciło abonament radiowo-telewizyjny?

22.02.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wg spisu powszechnego z 2011 roku w Polsce jest 13 568 000 gospodarstw domowych.

Krajowa Rada Radiofonii i telewizji opublikowała informacje dotyczące wpływów abonamentowych przekazanych nadawcom publicznym w 2016 roku. Z informacji tych wynika, że w 2016 roku w 1 117 150 gospodarstw domowych uregulowano opłaty abonamentowe za ten rok.

Z tytułu realizacji ustawowych obowiązków związanych z poborem opłat abonamentowych, Poczta Polska S.A. w 2016r. zainkasowała łącznie 749,9 mln zł., z tego opłaty abonamentowe wynosiły 743,7 mln zł, pozostała część kwoty to odsetki za zwłokę oraz kary za niezarejestrowane odbiorniki.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.