Ile osób w Polsce było zatrudnionych w 2016 roku?

02.03.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak wynika z “Kwartalnej informacji o rynku pracy w drugim kwartale 2016 roku” z 25 sierpnia 2016 r., w pierwszym kwartale 2016 roku zatrudnienie wynosiło 16 012 000 osób, a w drugim 16 182 000 osób. “Monitoring Rynku Pracy – Kwartalna Informacja o rynku pracy – czwarty kwartał 2016 roku” podaje, że w trzecim kwartale 2016 r. bycie zatrudnionym zadeklarowało 16 266 000 osób, zaś w czwartym liczba ta wyniosła 16 325 000.

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności jest cyklicznie przeprowadzane przez Główny Urząd Statystyczny. Ma ono na celu m.in. obliczenie liczby osób w wieku 15 lat i więcej, które deklarują zatrudnienie. Jest to podstawowe źródło informacji o rynku pracy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.