Ile osób w wieku produkcyjnym przypada na jednego emeryta obecnie i 20 lat temu?

Po przeprowadzeniu przeglądu emerytalnego w ZUSie, Rzecznik rządu Rafał Bochenek w programie Sygnały dnia, odpowiadał na pytania dotyczące rekomendowanych zmian w systemie emerytalnym. Rafał Bochenek był pytany o prawidłowość doniesień medialnych mówiących między innymi o planach rządu wprowadzania zmian polegających na przyznaniu prawa do emerytury wyłącznie osobom, które przez nie mniej niż 15 lat opłacały składki emerytalne. Rzecznik rządu wskazał na konieczność wprowadzania zmian w systemie emerytalnym argumentując swoje stanowisko zmianami jakie dokonują się w strukturze demograficznej w Polsce oraz wysokością dopłat z budżetu państwa jakie trafiają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawdzone wypowiedzi

Rafał Bochenek

U nas dopłata roczna do zakładu ubezpieczeń wynosi rocznie około 40 mld złotych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W umieszczonych na oficjalnej stronie ZUSu planach finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na 2016 rok w podpunktach “Dotacja z budżetu Państwa” umieszczono kwotę prawie 45 mld zł. W tym samym zestawieniu wyraźnie widać, że w 2015 ZUS został wsparty kwotą 42 mld zł. Natomiast z Informacji z wykonania planów finansowych (na stronie 8.) możemy się dowiedzieć, że w 2014 roku budżet ZUSu został zasilony przez budżet Państwa kwotą ponad 38 mld zł.

Rafał Bochenek

Jeśli jak Pan spojrzy jak to wyglądało 20 lat temu, na jednego emeryta przypadało około 5 osób w wieku produkcyjnym, w tym momencie […] na jednego emeryta przypadają 3 osoby pracujące.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi GUSu w 2015 roku pracowało 16084 osoby, a z danych ZUSu wynika, że pobierających emerytury było 5026 osób. Stosunek tych liczb wynosi około 3. Jeśli chodzi o sytuację w roku 1997, stosunek liczby osób pracujących do liczby osób pobierających emerytury wynosi 5 (16229 tys. pracujących i 3204 tys. pobierających emerytury)

Jednak w przypadku, gdy wyliczymy stosunek liczby osób płacących składki ZUS do liczby osób pobierających emerytury sytuacja prezentuję się odmiennie. Zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (2015 rok), liczba osób ubezpieczonych, a więc osób płacących składki ZUS, wynosiła 14 821,5 tys. Z kolei liczba świadczeniobiorców pobierających emerytury w analogicznym okresie wynosiła 5026 tys. Oznacza to jednocześnie, że w 2015 roku na jednego emeryta składki płaciły 3 osoby pracujące. 20 lat temu (rok 1997) liczba osób ubezpieczonych wynosiła 12 927,1 tys. Z kolei liczba osób pobierających świadczenia emerytalne wynosiła 3204 tys. Co warunkuję liczbę 4 pracujących na jednego emeryta.

Biorąc pod uwagę dane zawierające strukturę demograficzną  stosunek osób w wieku produkcyjnym (23 883 945) do osób w wieku poprodukcyjnym (7 648 106), w roku 2016, wyniósł 3. 20 lat wcześniej (1996 rok) liczba osób w wieku 18-59/64 wynosiła 22914 tys. A ludność w wieku 60/65 i więcej liczyła 5364 tys. osób. stosunek tych liczb, a więc liczba osób w wieku produkcyjnym przypadających na jedną osobę w wieku poprodukcyjnym, wynosi 4,5.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >