Ile osób w wieku produkcyjnym przypada na jednego emeryta obecnie i 20 lat temu?

06.01.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W umieszczonych na oficjalnej stronie ZUSu planach finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na 2016 rok w podpunktach “Dotacja z budżetu Państwa” umieszczono kwotę prawie 45 mld zł. W tym samym zestawieniu wyraźnie widać, że w 2015 ZUS został wsparty kwotą 42 mld zł. Natomiast z Informacji z wykonania planów finansowych (na stronie 8.) możemy się dowiedzieć, że w 2014 roku budżet ZUSu został zasilony przez budżet Państwa kwotą ponad 38 mld zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.