Ile pieniędzy dostała Polska od Unii Europejskiej?

30.03.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według najnowszego raportu Ministerstwa Finansów „Zestawienie transferów finansowych budżet UE – Polska (w EUR)” (stan na koniec stycznia 2018 r.) od 2004 r. do końca stycznia 2018 r. składki członkowskie Polski do budżetu UE wyniosły 47,42 mld euro. Wartość transferów z budżetu UE do Polski w tym okresie wyniosła 146,87 mld euro. Saldo rozliczeń Polska – UE od początku członkostwa Polski w UE zamyka się więc ze sporą nadwyżką w wysokości 99,28 mld euro na korzyść Polski.

Infografika, na której bazuje w swej wypowiedzi Magdalena Trzebicka, ilustruje starsze dane zawarte w artykule Gazety Wyborczej opublikowanym 20 grudnia 2017 roku. Wymienione w nim kwoty mają jednak odnosić się do okresu od maja 2004 do października 2017 roku. Zespół Demagoga nie zdołał jednak dotrzeć do pierwotnego źródła informacji, na którym bazuje wspomniany artykuł.

Biorąc pod uwagę fakt, iż najnowsze oficjalne dane Ministerstwa Finansów nie odbiegają w sposób znaczący od tych przytaczanych przez Magdalenę Trzebicką, a także uwzględniając całościowy kontekst jej wypowiedzi, uznajemy ją za prawdziwą.

Share The Facts
Magdalena Trzebicka
Nowoczesna


Wpłaty Polski do budżetu #UE – 46,7 mld euro. Wpłaty z #UE do budżetu Polski – 140,1 mld euro. Różnica na korzyść Polski 93,4 mld euro. Liczby nie kłamią.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.