Ile postępowań w związku z przekroczeniem uprawnień przez policjantów zostało przeprowadzonych w latach 2012-2015?

15.06.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacja udzieloną przez Biuro Prezydialne Prokuratury Krajowej na wniosek o dostęp do informacji:

od 2012 do 2015 roku liczba postępowań prowadzonych w związku z przekroczeniem uprawnień przez policjantów, w wyniku czego doszło do śmierci wyniosła w sumie 42 postępowania.

rok 2012 – 10 postępowań.

rok 2013 – 6 postępowań.

rok 2014 – 17 postępowań.

rok 2015 – 9 postępowań.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.