Ile rocznie Polska wpłaca do budżetu Unii Europejskiej?

30.05.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zawartymi w dokumencie Skumulowane transfery finansowe między RP a UE w 2016 roku, Polska w roku ubiegłym wpłaciła do budżetu Unii Europejskiej:

  1. 4 493 369 548 euro z tytułu składki członkowskiej – 19 602 324 653 zł*
  2. 1 389 807 euro z tytułu zwrotu środków do budżetu UE – 6 063 033 zł

Warto dodać, że pomimo kwoty sięgającej blisko 20 mld zł, którą Polska wpłaciła do budżetu UE, saldo przepływów finansowych Polska – UE wynosi około 24 mld zł – w roku 2016 Polska otrzymała blisko 43 mld z unijnej kasy.

*w przeliczeniu z rocznym średnioważonym kursem euro w 2016 roku

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.