Ile składki ZUS płacą mali przedsiębiorcy w Polsce i w Wielkiej Brytanii?

16.01.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W 2017 r. wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (wraz z ubezpieczeniem chorobowym) dla przedsiębiorców wynosiła 1172,56 złotych miesięcznie. W Wielkiej Brytanii jednak nie funkcjonują stałe kwoty składek ubezpieczeniowych. Osoba samozatrudniona, której roczny dochód wynosi poniżej 6 025 funtów (ok. 28 260 złotych) ze składek jest zwolniona. Dla dochodów wyższych niż ten próg, ale niższych niż 8 164 funty (ok. 38 290 złotych), składka wynosi 2,85 funta tygodniowo (ok. 53,5 złotych miesięcznie). Jeśli osoba samozatrudniona wykazuje dochód wynoszący przynajmniej 8 164 funty rocznie, to płaci  składkę ubezpieczeniową równą 9% dochodu powyżej progu, powyżej 45 000 funtów (ok. 211 050 złotych) stawka procentowa spada do 2%.

W myśl art. 105 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1)  zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2)  osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Definicja ta została również ujęta w przepisach unijnych w rekomendacji Komisji Wspólnot Europejskich (dawna nazwa Komisji Europejskiej sprzed wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego). W oficjalnych brytyjskich opracowaniach dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw przyjmuje się, iż małe przedsiębiorstwa to takie, które zatrudniają między 10 a 49 pracowników.

Nie można jednak stwierdzić w sposób jednoznaczny, iż mały przedsiębiorca w Wielkiej Brytanii odprowadza 60 złotych miesięcznie na ubezpieczenia społeczne, gdyż stawka ta zależy od osiąganego poziomu dochodu i może wynosić powyżej tej kwoty. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za manipulację.

Share The Facts
Stanisław Tyszka
wicemarszałek Sejmu

W Polsce po dwóch latach płaci 1200 złotych ZUS-u drobny przedsiębiorca, a w Wielkiej Brytanii płaci 60 złotych ZUS-u.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.