Ile w Polsce istnieje spółek, w których swoje udziały ma państwo?

21.10.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi OECD dotyczącymi rozmiaru i kompozycji przedsiębiorstw, w których swoje udziały ma państwo (stan na rok 2012), w Polsce istnieje 336 spółek państwowych. Dane wskazują na to, że na Węgrzech znajduję się 373 spółek z udziałem państwa podczas, gdy średnia dla krajów OECD wynosi około 65 takich spółek.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.