Ile wyniósł wzrost PKB Polski i Francji?

18.05.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z ostatnim raportem EUROSTAT z 16 maja 2017r. PKB Polski w pierwszym kwartale 2017 roku wzrosło o 4,1% w porównaniu do tego samego okresu w roku 2016.

W przypadku Francji – wzrost w pierwszym kwartale 2017 roku wyniósł dokładnie 0,8% w porównaniu do tego samego okresu w 2016r.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.