Beata Małecka-Libera o zadłużeniu szpitali

18.01.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia danymi, wartość zobowiązań ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w 3 kwartale 2018 wynosiła 12 685,6 mln zł. Dane te dotyczą szpitali, poradni i przychodni. Jest to najwyższy wynik zanotowany od początku udostępnionych badań (2003).

Przyjmując margines błędu za dopuszczalny, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.