Ile wynosi próg wyborczy w Holandii?

17.03.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W wypowiedzi ministra Szczerskiego sprawdzamy jedynie część odnoszącą się do przekroczenia progu przez Holenderską Partię Pracy. Partia Timmermansa czyli Partia Pracy (PvdA) uzyskała w wyborach z 15 marca 2017 roku 5,7% i zdobyła 9 mandatów. Zgodnie z danymi dotyczącymi systemu wyborczego w Holandii zamieszczonymi na stronach Unii Międzyparlamentarnej w tym państwie nie istnieje stricte próg wyborczy. Aby otrzymać podział mandatów Rada Wyborcza dzieli liczbę oddanych głosów przez 150 (liczba miejsc w Izbie Reprezentantów) otrzymując iloraz wyborczy. Po czym następuje podział liczby głosów oddanych na daną partię przez iloraz wyborczy i tak otrzymuje się liczbę mandatów. W tej sytuacji naturalnie powstaje próg wyborczy wynoszący 1/150 wszystkich oddanych głosów czyli 0,67%. Dla przykładu: W wyborach z 15 marca  oddano 12.980.788  głosów. Gdy liczbę głosów podzielimy przez 150 wychodzi 86538. Jest to liczba głosów, którą potrzebuje partia aby otrzymać jeden mandat w Izbie Reprezentantów.  Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji, która wygrała wybory otrzymała 21,3% czyli 2764907 głosów. Dało jej to 33 mandaty. W sumie w parlamencie znalazło się 13 ugrupowań.

Wobec powyższego wypowiedź ministra K.Szczerskiego dotyczącą progu wyborczego należy uznać za fałszywą.

Partia Pracy w wyborach, które odbyły się w ostatnią środę osiągnęła wynik 5,7% zdobywając 9 mandatów. Według holenderskiego Centralnego Urzędu Statystycznego, wynik uzyskany przez PvdA jest najsłabszy od 1946 roku (pierwszy start w wyborach). Do tej pory PvdA najsłabszy wynik otrzymała w 2002 roku i było to 15,11% głosów co przełożyło się na 23 mandaty. W kadencji 2012-2017 partia liczyła 38 posłów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.