Ile wynoszą emerytury byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa?

09.12.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Wydział Analiz i Współpracy Międzynarodowej Zakładu Emerytalno Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na podstawie wniosku o dostęp do informacji publicznej:

“najwyższe świadczenie pobierane przez funkcjonariusza pełniącego służbę w organach bezpieczeństwa państwa, wynosi około 19 tys. złotych brutto”.

odpowiedz-na-wniosek

Informacja dotyczy wysokości emerytur osób pełniących służbę w organach bezpieczeństwa państwa o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721), i którzy pozostawali w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.