Ile wynoszą subwencję dla partii politycznych?

24.01.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z Informacją Państwowej Komisji Wyborczej  roczna wysokość subwencji budżetowej przyznawanej partiom politycznym w latach 2016-2019 rozkładać się będzie zgodnie z następującym podziałem.

Wysokość subwencji jest zależna od ilości uzyskanych  w wyborach parlamentarnych głosów, a oblicza się ją według zasad opisanych w Ustawie o partiach politycznych (rozdział 4 art. 29).

Subwencja budżetowa jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów partii politycznych. Partie nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, a swój majątek mogą powiększać dzięki składkom członkowskim, darowiznom, spadkom, zapisom, dochodom z majątku oraz określonych ustawami dotacjom.

xxxxxxxxxxxxx

Źródło.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.