Ilość patentów w Polsce

07.05.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Faktycznie, zgodnie z zacytowanymi danymi liczba patentów zgłaszanych w Polsce do międzynarodowych instytucji ochrony praw autorskich jest 28 razy niższa niż w Niemczech i 68 razy niższa niż w Szwajcarii. Nie jest jednak prawdziwa teza o stałym spadku liczby zgłaszanych patentów.

Ochrona praw patentowych możliwa jest zarówno na szczeblu międzynarodowym (europejskim i ogólnoświatowym), jak i krajowym. Zgodnie z  raportem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) za rok 2013 ilość zgłoszonych wniosków patentowych z Polski na milion mieszkańców jest 33 razy niższa niż z Niemiec i 83 razy niższa niż ze Szwajcarii. Zgodnie z danymi Europejskiego Urzędu Patentowego w roku 2013 zgłoszono o 3,6% mniej wniosków Patentowych niż w roku 2012, ale w 2012 r. było ich o 53,4% więcej niż w 2011r. Z kolei w roku 2011 złożono o 17,8 % więcej wniosków niż w roku poprzednim.

Z kolei Urząd Patentowy RP podaje, że w 2012 r. liczba krajowych wynalazków zgłoszonych do Urzędu wzrosła o 13,6% w porównaniu z rokiem poprzednim.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.