Ilu 6 latków w Warszawie będzie uczyć się w przedszkolach?

Gościem Sygnałów Dnia Programu Pierwszego Polskiego Radia była Anna Zalewska. Minister Edukacji Narodowej w rozmowie poruszyła sprawy dotyczące programu nauczania w polskich szkołach. Polityk wypowiadała się m. in. na temat nowych ramowych planów nauczania dotyczących informatyki, programowania oraz gry w szachy. Anna Zalewska wspomniała również o liczbie 6 latków w Warszawie, których rodzice zadeklarowali rozpoczęcie edukacji swoich dzieci w przedszkolach.

Sprawdzone wypowiedzi

Anna Zalewska

W wypadku np. Warszawy 90% rodziców zadeklarowały, że ich dzieci będą uczyć się w przedszkolu (…).

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jak wynika z informacji udzielonych przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa w dniu 10 maja 2017r. na wniosek o dostęp do informacji publicznej zgodnie ze wstępnymi danymi z jeszcze niezakończonej rekrutacji na rok szkolny 2017/18, w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej ma zacząć edukację ok. 14 600 dzieci 6 letnich. Ok. 1 770 sześciolatków ubiega się o przyjęcie do pierwszej klasy. Z przesłanej wiadomości wynika, że ok. 88% rodziców zadeklarowało, że ich dzieci będą uczyć się w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej od przyszłego roku szkolnego.

6latki

W obecnym roku szkolnym w Warszawie do edukacji przedszkolnej w publicznych warszawskich przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przystąpiło 10 938 6-latków. Ok. 6 tys sześciolatków rozpoczęło edukację w I klasie.

Anna Zalewska

O 70 godzin w systemie jest więcej informatyki.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na początku tego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych i międzyresortowych projekt nowych ramowych planów nauczania, określających minimalną liczbę godzin, którą szkoła ma przeznaczyć na dany przedmiot. Potrzeba rozpisania nowych planów zaistniała m.in. w związku z reformą edukacji i reorganizacją gimnazjów.

Nowe ramowe plany nauczania zakładają wzrost z 210 do 280 godzin informatyki między 4 klasą szkoły podstawowej i ostatnią klasą szkoły ponadpodstawowej.

Projekt rozporządzenia 28 marca został skierowany do podpisu ministra.

Anna Zalewska

Przypominam, że w klasie 1-3 mamy już podstawy programowania, podstawy gry w szachy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podstawowym aktem dotyczącym reformy oświaty jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h tej ustawy zostało wydane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).

Zgodnie z § 1 rozporządzenia, określa ono podstawę programową kształcenia ogólnego dla publicznych szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. c, d i f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:
a)  szkoły podstawowej, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,
b)  szkoły podstawowej – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia,
c)  branżowej szkoły I stopnia, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia,
d)  szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia,
e)  szkoły policealnej, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Załącznik nr 2 do tego rozporządzenia wskazuje, że w ramach edukacji matematycznej w klasach I-III uczeń powinien być zapoznany z zagadnieniem wykorzystania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji, w tym m.in. ma wykorzystywać warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad itd. oraz przekształcać gry, tworząc własne strategie i zasady organizacyjne.

Jeśli chodzi o podstawy programowania, również są one ujęte w podstawie programowej dla klas I-III.

Uczeń objęty zreformowanym programem nauczania: programuje wizualnie proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego, a także tworzy proste rysunki, dokumenty tekstowe, łącząc tekst z grafiką, np. zaproszenia, dyplomy, ulotki, ogłoszenia; powiększa, zmniejsza, kopiuje, wkleja i usuwa elementy graficzne i tekstowe – doskonali przy tym umiejętności pisania, czytania, rachowania i prezentowania swoich pomysłów.

Poprzednio obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie (Dz. U. z 2012 r. poz. 977) w podstawie programowej dla szkół podstawowych ogólnokształcących, stanowiącej załącznik do tego aktu prawnego nie zostały zawarte zagadnienia związane z grą w szachy, natomiast wstęp do nauki programowania jest jednym z przykładów wykorzystania komputerów na zajęciach z klasami I-III.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >