Ilu Polaków mieszka w Londynie?

14.06.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi (tabela 2.4) brytyjskiego Office for National Statistics, w 2015 roku obszar Wielkiego Londynu zamieszkiwało około 184 tysiące osób narodowości polskiej.

Warto jednak zauważyć, iż zgodnie z danymi z ostatniego spisu powszechnego przeprowadzonego przez Office for National Statistics w 2011 roku, Londyn zamieszkiwało 158 300 osób urodzonych w Polsce. To na te właśnie dane zdaje się powoływać Witold Waszczykowski w swojej wypowiedzi.

Zgodnie jednak z naszą metodologią, w przypadku niepodania przez autora wypowiedzi konkretnego źródła, z którego czerpie on swoje informacje, jako wiążące uznajemy najnowsze dostępne dane, a w związku z tym, iż rażąco przewyższają one szacunki ministra Waszczykowskiego, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.