Ilu Polaków mieszka w Wielkiej Brytanii a ilu Anglików w Polsce?

07.04.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według raportu opublikowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych “Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin” na grudzień 2015 r. w Polsce przebywa 34 545 Brytyjczyków (tabela “by destination and origin”). Z kolei w Wielkiej Brytanii przebywa 703 050 Polaków. Dane Eurostatu wskazują na liczbę 869,1 tys Polaków przebywających w UK (Dane za rok 2015).

Z innych danych publikowanych przez House of Commons UK i  i jednego z ich najnowszych raportów “Polish population of the United Kingdom“ z lipca 2016 roku wynika, że w Wielkiej Brytanii przebywa 984 000 Polaków

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.