Ilu Polaków przebywa na emigracji? (rok 2015)

07.12.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wg danych GUS na koniec 2015 roku emigracja wyniosła 2397 tys. mieszkańców Polski, z czego zdecydowana większość to emigracja do innych krajów Europy – ok. 2098 tys. osób. W krajach członkowskich Unii Europejskiej przebywało około 1983 tys. osób, najwięcej w Wielkiej Brytanii (720 tys.), Niemczech (655 tys.), Holandii (112 tys.), Irlandii (111 tys.) oraz we Włoszech (94 tys.).

Należy zaznaczyć, że są to wyniki przybliżone, obrazują wielkość tzw. zasobów imigracyjnych Polaków w innych krajach – według stanu w końcu każdego roku i obejmują te osoby, które przebywają za granicą, jednocześnie zachowując zameldowanie na pobyt stały w Polsce.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.