Ilu sędziów jest członkami stowarzyszeń zawodowych sędziów?

20.04.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” to największe polskie stowarzyszenie zawodowe sędziów. Zostało założone w 1990 r. Stowarzyszenie na swojej stronie informuje, że skupia ponad 3500 członków, w 33 oddziałach, co stanowi ok. 1/3 ogólnej liczby sędziów.

Zgodnie ze statutem celami stowarzyszenia są dbanie o niezależność sądów i niezawisłość sędziowską, reprezentowanie interesów środowiska sędziowskiego, realizacja zasad demokratycznego państwa prawnego, praw człowieka i wolności obywatelskich oraz kształtowanie opinii publicznej i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych. Siedzibą władz centralnych stowarzyszenia jest Warszawa.

Najwyższą władzą jest odbywające się nie rzadziej niż raz w roku zebranie delegatów, wybieranych w oddziałach proporcjonalnie do ich wielkości. Bieżącą działalnością kieruje zarząd wybierany przez zebranie delegatów na 3-letnią kadencję w liczbie 10 (w osobnym głosowaniu wybierany jest prezes, w osobnym pozostali członkowie zarządu; wiceprezesów, w liczbie co najmniej dwóch, wybiera zarząd). Zarząd musi liczyć nie mniej niż 7 członków, w razie rezygnacji skład jest uzupełniany w trakcie kadencji. Organem kontrolnym jest 3-osobowa komisja rewizyjna. Poza Oddziałami w „Iustitii” funkcjonuje siedem zespołów programowych (tematycznych): Informacyjny, Prawa Cywilnego, Prawa Karnego, Międzynarodowy, Monitorowania Postępowań Immunitetowych i Dyscyplinarnych, Szkolenia oraz Ustroju Sądów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.