Ilu sędziów jest członkami stowarzyszeń zawodowych sędziów?

Borys Budka w poranku TOK FM wypowiadał się m.in. na temat trójpodziału władzy w Polsce, a także bieżącej sytuacji związanej z nowym projektem ustawy dotyczącym sądów. Były minister sprawiedliwości odniósł się także do liczby członków stowarzyszeń zawodowych sędziów.

Sprawdzone wypowiedzi

Borys Budka

Do stowarzyszenia Iustitia należy już ok 3,5 tys. sędziów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” to największe polskie stowarzyszenie zawodowe sędziów. Zostało założone w 1990 r. Stowarzyszenie na swojej stronie informuje, że skupia ponad 3500 członków, w 33 oddziałach, co stanowi ok. 1/3 ogólnej liczby sędziów.

Zgodnie ze statutem celami stowarzyszenia są dbanie o niezależność sądów i niezawisłość sędziowską, reprezentowanie interesów środowiska sędziowskiego, realizacja zasad demokratycznego państwa prawnego, praw człowieka i wolności obywatelskich oraz kształtowanie opinii publicznej i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych. Siedzibą władz centralnych stowarzyszenia jest Warszawa.

Najwyższą władzą jest odbywające się nie rzadziej niż raz w roku zebranie delegatów, wybieranych w oddziałach proporcjonalnie do ich wielkości. Bieżącą działalnością kieruje zarząd wybierany przez zebranie delegatów na 3-letnią kadencję w liczbie 10 (w osobnym głosowaniu wybierany jest prezes, w osobnym pozostali członkowie zarządu; wiceprezesów, w liczbie co najmniej dwóch, wybiera zarząd). Zarząd musi liczyć nie mniej niż 7 członków, w razie rezygnacji skład jest uzupełniany w trakcie kadencji. Organem kontrolnym jest 3-osobowa komisja rewizyjna. Poza Oddziałami w „Iustitii” funkcjonuje siedem zespołów programowych (tematycznych): Informacyjny, Prawa Cywilnego, Prawa Karnego, Międzynarodowy, Monitorowania Postępowań Immunitetowych i Dyscyplinarnych, Szkolenia oraz Ustroju Sądów.

Borys Budka

Stowarzyszenie Themis to kilkuset sędziów.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Stowarzyszenie Sędziów „Themis” to drugie co do wielkości stowarzyszenie zawodowe sędziów w Polsce, które zostało założone w 2010 r. Z informacji uzyskanych od rzecznika prasowego stowarzyszenia wynika, że w jego skład wchodzi ok. 120 członków. 

W statucie stowarzyszenia można znaleźć informacje na temat jego celów, którymi są m.in.: działanie na rzecz umacniania niezależności sądów i niezawisłości sędziów w celu pełnej realizacji obywatelskiego prawa do sądu, upowszechnianie i ochrona obowiązujących w państwie prawa zasad porządku i bezpieczeństwa publicznego, demokracji, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, wyrażanie poglądów środowiska sędziowskiego w kwestiach dotyczących tego środowiska, upowszechnianie wiedzy o roli i zadaniach sądów i sędziów.

W dokumencie zostały również przedstawione ich przykładowe działania: podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, organizowanie zjazdów, szkoleń, konferencji naukowych i spotkań środowiska prawniczego, współpracę z Krajową Radą Sądownictwa oraz organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, współpracę z organami samorządów prawniczych, szkołami wyższymi i instytucjami zajmującymi się kształceniem sędziów i prokuratorów, współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzą ustawodawczą i innymi organami w zakresie obejmującym cele stowarzyszenia.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >