Ilu uchodźców przyjęła Słowacja?

19.06.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

14 września 2015 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła decyzję o relokacji 40 000 uchodźców, znajdujących się we Włoszech i w Grecji. 17 września Parlament Europejski opowiedział się za propozycją relokacji kolejnych 120 000 tysięcy uchodźców, przedstawioną przez Komisję Europejską. Efektem było przyjęcie 22 września przez Radę UE kolejnej decyzji, w której zobowiązano państwa członkowskie do przyjęcia konkretnej liczby uchodźców. W przypadku Słowacji były to łącznie 902 osoby z Włoch i Grecji.

Na podstawie art. 5 pkt 2 decyzji państwa członkowskie określają, nie rzadziej niż co trzy miesiące, liczbę uchodźców, których można szybko relokować na ich terytorium. Zgodnie z informacją ze strony Komisji Europejskiej (ostatnia aktualizacja: 15.06.2017) Słowacja zgłosiła gotowość do przyjęcia 40 osób, z czego 16 zostało faktycznie relokowanych.

W kontekście przytoczonych wyżej danych uznajemy wypowiedź posła Łukasza Schreibera za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.