Witold Waszczykowski o stosunkach gospodarczych z Francją

14.10.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według najbardziej aktualnych danych Ministerstwa Rozwoju z 2014 roku wartość francuskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych wynosi 19.9 mld euro.

Zgodnie z danymi GUS w 2015 roku wartość obrotu handlowego pomiędzy Polską a Francją wynosiła ponad 16 mld euro.

Dane ministra Waszczykowskiego pokrywają się z obecnym stanem wiedzy, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.