Jacek Karnowski o bezrobociu i prezydenckich zarobkach

19.05.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym wynagrodzenie wójta (w tym przypadku prezydenta miasta) ustala rada gminy, co jest jej wyłączną właściwością. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Sopotu nr I/3/2014 z 1 grudnia 2014 r. na wynagrodzenie prezydenta Sopotu składają się:

  • wynagrodzenie zasadnicze 6200 zł;
  • dodatek funkcyjny 2100 zł;
  • dodatek za wieloletnią pracę 1240 zł;
  • dodatek specjalny 2825 zł.

Po zsumowaniu łączne wynagrodzenie prezydenta Sopotu wynosi 12365 zł brutto. Mówiąc o 12 tysiącach Jacek Karnowski zastosował dopuszczalne zaokrąglenie, zatem jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Według ubiegłorocznej analizy Serwisu Samorządowego PAP, wynagrodzenie Prezydenta Miasta Sopotu plasuje się w okolicach średnich zarobków prezydentów miast wojewódzkich (około 12 tys. zł). Znacznie odbiega natomiast od Polskiego średniego miesięcznego wynagrodzenia, które według GUSu w 2017 r. wyniosło 4271,51 złotych brutto. Tym samym komentarz prezydenta Karnowskiego określający jego zarobki jako „jak na polskie warunki bardzo dobre” wydaje się zasadną oceną.

Share The Facts
Jacek Karnowski
Prezydent Sopotu


Prezydent Sopotu zarabia okolo 12 tysiecy zlotych brutto.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.