Jak działa komisja ds. koncentracji mediów w Niemczech?

06.04.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na podstawie trzeciej poprawki do międzylandowego porozumienia nadawczego z 1997r. oraz zgodnie z art. 5 niemieckiej konstytucji z 1949 r, gwarantującym prawo wolności słowa, w Niemczech działa komisja ds. koncentracji mediów (Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich), która nadzoruje przestrzeganie pluralizmu opinii w dystrybucji stacji telewizyjnych w Niemczech, co dotyczy również struktury własności poszczególnych stacji, czyli tego, czy jeden właściciel nie posiada zbyt wielu środków przekazu telewizyjnego.

Ponadto, komisja jest zobligowana do publikacji raz na 3 lata, lub na żądanie landów, raportów o stanie koncentracji mediów oraz środkach zabezpieczających pluralizm opinii w prywatnej części sektora nadawczego, biorąc pod uwagę:

  1. Interpretacje rynku telewizyjnego i powiązanych,
  2. Poziome powiązanie pomiędzy nadawcami w różnych strefach nadawczych,
  3. Międzynarodową koncentrację w sektorze medialnym.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.