Jak Polacy oceniają bezpieczeństwo w Polsce?

17.02.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według raportu CBOS z kwietnia 2016 roku, 80% badanych uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie, natomiast jedynie 16% ankietowanych ocenia stan bezpieczeństwa w Polsce negatywnie.

W tym samym raporcie możemy również przeczytać, że aż 95% uczestników ankiety stwierdziło, iż mieszka w spokojnym i bezpiecznym miejscu – oceny stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania są na bardzo wysokim poziomie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.