Jak prawo międzynarodowe definiuje uchodźcę?

Paweł Kukiz był gościem programu Sygnały Dnia w programie pierwszym Polskiego Radia. Lider Klubu Kukiz’15 odnosił się m. in. do kwestii związanych z powszechnym dostępem do broni czy wotum nieufności dla rządu, przyjmowania imigrantów i zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Zespół Demagoga zweryfikował wypowiedź dotycząca definicji słowa „uchodźca” według prawa międzynarodowego.

Sprawdzone wypowiedzi

Paweł Kukiz

Według definicji prawa międzynarodowego uchodźcą jest ten, kto ucieka z kraju objętego konfliktem do najbliższego kraju nie będącego objętym konfliktem i takim krajem jest Polska.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Konwencja genewska dotycząca statusu uchodźców z 1951 r. jest najważniejszym aktem prawa międzynarodowego dotyczącym uchodźców. Uzupełnia ją Protokół Nowojorski z 31 stycznia 1967 r. Konwencja zawiera definicję pojęcia „uchodźca” oraz wskazanie, jakie działania powinny podejmować, a jakich nie mogą podejmować państwa-strony konwencji. Polska przystąpiła do Konwencji w dniu 27 września 1991 r.

Artykuł 1 tego dokumentu definiuję uchodźcę jako osobę, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa.

Akty prawa europejskiego, takie jak np. Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca zapewnia, by nikt nie był odsyłany z powrotem tam, gdzie czekają go prześladowania, tj. utrzymanie zasady non-refoulement. W odniesieniu do tej kwestii, bez uszczerbku dla kryteriów odpowiedzialności ustanowionych w tym rozporządzeniu, państwa członkowskie, ponieważ wszystkie przestrzegają zasady non-refoulement, są uważane za kraje bezpieczne dla obywateli państw trzecich.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >