Jak wprowadzić w Polsce euro?

02.04.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Bronisław Komorowski istotnie przygotował projekt ustawy, która wprowadza zmiany w konstytucji mające na celu efektywne wykonywanie prawa Unii Europejskiej. Podkreślone zostało, że projekt miał na celu zmianę ustawy zasadniczej, która umożliwiałaby „pełną realizację przez Polskę zobowiązań zaciągniętych w Traktacie akcesyjnym w zakresie uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej i przyjęcia wspólnej waluty- euro”.

W związku z tym projekt proponuje zmiany kompetencji Narodowego Banku Polskiego oraz Rady Polityki Pieniężnej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.