Jak zmieni się struktura demograficzna Polski do 2040 r.?

21.06.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zagadnienia związane z prognozą demograficzną ludności na kolejne lata znajdują się w zakresie zainteresowań Głównego Urzędu Statystycznego. W 2014 r. instytucja ta wydała analizę statystyczną będącą kontynuacją opracowań GUS poświęconych prognozom demograficznym pt. „Prognoza ludności na lata 2014-2050”.

Urząd obliczył tzw. współczynnik obciążenia demograficznego, który wskazuje, ile osób w wieku poprodukcyjnym przypada na 100 osób pracujących (s.150 raportu). Biorąc pod uwagę wiek emerytalny ustalony 16 listopada 2016 r., w 2040 r. na 100 pracujących będzie przypadało 56 osób w wieku poprodukcyjnym; w 2045 r. będzie to 65 osób, natomiast w 2050 r. – 75 osób. Porównując zatem współczynnik z lat 2015-2020 (31-38 osób w wieku poprodukcyjnym) z datą końcową zawartą w publikacji, przez niewiele ponad 30 lat liczba emerytów wzrośnie dwukrotnie. Wypowiedź Borysa Budki uznajemy za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.