Andrzej Duda o polskim eksporcie w Unii Europejskiej

23.04.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych GUS wartość polskiego eksportu w cenach bieżących w roku 2016 wyniosła 183 633,9 mln euro. Oznacza to wzrost o 2,3% w stosunku do roku poprzedniego.

86,2 % eksportu przypada na kraje rozwinięte, w tym 79,7% wartości eksportu trafia do państw członkowskich Unii Europejskiej. Do krajów rozwijających się trafia 8,3% sprzedaży zagranicznej, a do krajów Europy Środkowo- Wschodniej – 5,5%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.