Jaki procent czynności administracyjnych w Estonii można wykonać w pełni online?

26.10.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Komisja Europejska, w ramach oceny postępów we wprowadzaniu Jednolitego Rynku Cyfrowego, prezentuje coroczne raporty dotyczące stanu cyfryzacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej, tzw. Digital Scoreboard. Monitorowane są takie aspekty jak dostępność szybkiego połączenia internetowego, umiejętności cyfrowe populacji danego kraju, sposoby wykorzystania internetu oraz przystępność cyfrowych usług publicznych.

Najnowsze dane dotyczą roku 2015. W Estonii odsetek czynności administracyjnych, które można dokonać w pełni online wynosi 96,43 %. Średnia UE w tej kategorii to 80,65 %.

W związku z niewielką różnicą (ok. 2,5%) pomiędzy stanem faktycznym, a przytoczoną liczbą, wypowiedź zostaje uznana za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.