Jaki stosunek ma Nowoczesna Ryszarda Petru do programu 500+ ?

27.04.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

1 lutego 2016 r. rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wpłynął do Sejmu. Następnego dnia tekst skierowano do I-ego czytania wyznaczonego na 9 lutego. Podczas głosowania po tym czytaniu 236 posłów opowiedziało się za przekazaniem projektu do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Podczas obrad komisji posłanka Joanna Augustynowska (wtedy w .Nowoczesnej, obecnie w Platformie Obywatelskiej) zaproponowała następującą poprawkę (str. 4):

Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko niebędące pierwszym dzieckiem osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 2 500,00 zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.