Jakie są wydatki na obronność, edukację i ochronę zdrowia?

04.12.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W roku 2015 wydatki sektora publicznego wyniosły łącznie 731,8 mld złotych. Z czego wydatki na obronę narodową wyniosły 27,9 mld złotych co. Wydatki związane z oświatą wynosiły 54,2 mld złotych, na szkolnictwo wyższe 24,1 mld złotych, natomiast na ochronę zdrowia przeznaczona została kwota 78,9 mld złotych.
PKB Polsce w 2015 roku wyniosło 1789 mld złotych. Oznacza to, że na ochronę zdrowia przeznaczone zostało 4,41% PKB, na ochronę zdrowia – 4,41% PKB, na oświatę i wychowanie – 3,02% PKB, na szkolnictwo wyższe – 1,34% PKB, natomiast na obronę narodową 1,55% PKB.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.