Jakie zmiany według nowego rządowego projektu ustawy czekają komorników?

Senator PO Piotr Zientarski oraz senator niezrzeszona Lidia Staroń byli gośćmi programu Gość Wiadomości TVP Info. Politycy wypowiadali się na temat rządowego projektu ustawy o komornikach sądowych. Zmiany dla komorników obejmują między innymi obowiązkowe nagrywanie wideo z przeprowadzanych czynności, zakaz zajmowania mienia, jeżeli dłużnik wykaże, że nie należy ono do niego oraz konieczność wykonywania czynności osobiście przez komornika. Kontrowersje wzbudza także obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego oraz podatku VAT oraz zracjonalizowanie wysokości opłat egzekucyjnych przez wskazanie, że opłata minimalna wynosi 100 zł, a maksymalna nie może przekraczać 50 tys. zł. Projekt ustawy został przyjęty przez rząd, czekają go prace legislacyjne w Sejmie i Senacie.

Sprawdzone wypowiedzi

Piotr Zientarski

Ilość kancelarii komorniczych w Polsce to jest około 1400.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Z raportu „Efektywność egzekucji komorniczej – obraz statystyczny”, przygotowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2015 r. w Polsce było 1395 komorników. Również z danych przedstawionych przez Krajową Radę Komorniczą, sprawującą nadzór nad komornikami wynika, że w Polsce działa blisko 1400 komorników. Wypowiedź polityka PO uznajemy za prawdziwą.

Lidia Staroń

Dziś komornik przy sprzedaży domu pobiera 15% opłaty.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W świetle art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 882) sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Wartość ta nie może być jednak niższa niż 1/10 i wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Nie może być to jednak wartość niższa niż 1/20 i wyższa niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Sprzedaż domu stanowi świadczenie pieniężne, zatem wypowiedź jest prawdziwa.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >