Jan Dworak w Salonie politycznym Trójki

29.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ostatnie zmiany w zarządach rad nadzorczych miały miejsce na mocy uchwał wydanych przez KRRiT w czerwcu, lipcu i listopadzie 2015 roku.

Art. 28 Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji ust. 1a stanowi: „Rady nadzorcze spółek radiofonii regionalnej liczą po pięciu członków: czterech wyłonionych w konkursie przeprowadzonym przez Krajową Radę spośród kandydatów posiadających kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów, zgłoszonych przez organy kolegialne uczelni akademickich działających w danym regionie oraz jednego powołanego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.”

Ust. 1 w/w art. stanowi: „Rady nadzorcze spółek „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” i „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” liczą po siedmiu członków: pięciu wyłonionych w konkursie przeprowadzonym przez Krajową Radę spośród kandydatów posiadających kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów, zgłoszonych przez organy kolegialne uczelni akademickich, jednego powołanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz jednego powołanego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.”

Art. 27. Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji ust. 1: Zarząd spółki liczy od jednego do trzech członków.

Zgodnie z listą dostępną na stronie KRRiT przedstawiającą skład zarządów spółek publicznej radiofonii i telewizji widać, że wszystkie spółki, prócz Polskiego Radia, mają jednoosobowy zarząd.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.